Linux: Kniha kouzel, vanilková příchuť 2.12, Š. Š. (27. února 2022)
Veškerá moc příkazové řádky/příkazového řádku přehledně, pro začátečníky i pokročilé

19. Koncepce projektu Linux: Kniha kouzel

1. Co je Linux: Kniha kouzel a role vanilkové příchuti

Linux: Kniha kouzel je česká sbírka velmi krátkých řešených příkladů z prostřední linuxového operačního systému, ve formě připomínající konverzační slovník cizího jazyka.

Vanilková příchuť je označení pro verze Linuxu: Knihy kouzel, které vydává Singularis v repozitáři „singularis-mzf/linux-spellbook“ na GitHubu. Počítám s tím, že nezávisle vydávané odnože spravované jinými osobami budou moci (při dodržení licenčních podmínek) používat označení „Linux: Kniha kouzel“, ne však ve spojení s označením „vanilková příchuť“.

2. Základní cíle projektu (heslovitě)

 • Sbírat a sdílet co nejužitečnější přehled možností, které nabízí uživatelům svobodný software v linuxových distrubucích příbuzných s Debianem.
 • Pomáhat mírně pokročilým a středně pokročilým uživatelům uvedených systémů, aby mohli pro daný úkol použít ty nejlepší dostupné nástroje s co nejmenším úsilím.
 • Okrajově také všem uživatelům pomoci najít nástroje a funkce svobodného software, které potřebují.

3. Závazná pravidla pro celý repozitář

 • Koncepce není neměnná. Bude se mírně přizpůsobovat zjištěným potřebám mírně a středně pokročilých uživatelů.
 • Zaklínadla jsou v každé úrovni řazena od užitečnějších k méně užitečným. Úzce související zaklínadla (např. na přidání a odebrání objektu) jsou však seskupena k sobě a jejich užitečnost je posuzována společně.
 • Při psaní kódu jednotlivých zaklínadel mějme na paměti, že náš kód budou používat i lidé, kteří mu nerozumí a nezvládnou opravit naše chyby. Proto pišme kód robustní, důkladně ho testujme a známá omezení dokumentujme (např. v poznámkách pod čarou).
 • Duplicita není zakázána. Stejné zaklínadlo se může objevit ve více podsekcích jedné kapitoly či ve více kapitolách, pokud to bude dávat smysl.
 • Nepište kapitoly o oblastech, o kterých se jen „domníváte, že by druzí o ně mohli mít zájem“. Pište kapitoly, o které máte nebo budete mít zájem vy! Jen tak budete motivováni napsat kapitolu v dostatečné kvalitě, aby mohla být zařazena do vanilkové příchuti.
 • Je vítán každý příspěvek, který pomůže ve vývoji některé kapitoly, tedy i malý příspěvek. Velké a kvalitní příspěvky jsou ale vítány víc.
 • Linux: Kniha kouzel je zaměřena na svobodný software. Nesvobodný software může být zmíněn a případně i doporučen (pokud svobodná alternativa neexistuje nebo není vhodná), v každém takovém případě ale musí být uvedeno upozornění, že uvedený software není svobodný. Stačí upozornění uvést v poznámce pod čarou nebo na odkazované stránce, jde-li o hypertextový odkaz.

4. Závazná pravidla pro vanilkovou příchuť

 • okamžitě funkční kód — Každé zaklínadlo musí být v ideálních podmínkách plně funkční okamžitě po doplnění vyžadovaných parametrů a jeho funkce musí odpovídat tomu, co může uživatel pravděpodobně očekávat podle titulku a zařazení zaklínadla. Tím je zejména míněno, že nesmějí např. chybět podstatné parametry, zmínka o nutných změnách nastavení či potřebných právech nebo specifické omezení vstupu jen na určité znaky („nesmí obsahovat dvojtečku“ apod.). Pokud má funkce zaklínadla omezení, které uživatel nemůže rozumně předpokládat na základě obecných znalostí, úvodu kapitoly, uvedených definic či titulku a zařazení zaklínadla, je třeba toto omezení uvést v poznámce pod čarou nebo jiným vhodným způsobem. Zaklínadlo však může od uživatele očekávat základní obecné znalosti, např. znalost pravidel odzvláštnění v bashi, a také nemusí být uvedeno, když zaklínadlo vyžaduje práva, která má výchozí uživatelský účet (vytvořený při instalaci) ve výchozím nastavení již přidělena.
 • výstižná česká terminologie — Vanilková příchuť Linuxu: Knihy kouzel usiluje o nalezení a používání výstižných českých termínů, a to i tehdy, kdy nejsou široce používány (např. „odzvláštnění“). Pokud však takový termín není znám, vanilková příchuť upřednostňuje výstižnější anglický termín před nevkusným překladem, čímž se snaží vytvářet poptávku po nalezení lepšího překladu.
 • genderová spravedlnost — V každé kapitole musí být přibližně vyrovnaný počet použití slov „řádka“ a „řádek“. Cílem tohoto opatření je napomoci gendrové spravedlnosti v jazyce. Naopak přechylování označení osob se doporučuje se vyhýbat, píšeme „uživatel“, ne „uživatelka“. Čtenářstvu vykáme a oslovujeme je v druhé osobě jednotného čísla, a kde je to možné, uvádíme obě rodové varianty oddělené lomítkem, ne však v názvech osob.
 • Příznakové maskulinum podle definice uvedené v této koncepci je ve vanilkové příchuti zakázáno. Každý název osob v rodě mužském životném, u něhož to nevylučuje slovníková definice a který v daném kontextu neznačí konkrétní osobu (resp. konkrétní osoby), musí být použit takovým způsobem, aby sám o sobě značil a předpokládal ženy alespoň tolik jako muže. To znamená, že např. slovem „homosexuálové“ musíme vždy mínit muže i ženy nebo jen ženy. (Ačkoliv pochybuji, že se ve sbírce řešených příkladů pro linux slovo „homosexuálové“ vůbec objeví.) Jen muže jím můžeme mínit jedině tehdy, míníme-li konkrétní muže a napíšeme které.
 • V sekci „Instalace na Ubuntu“ a případně v poznámkách pod čarou nebo v kódu zaklínadel musejí být zmíněny všechny balíčky, které může být nutné doinstalovat do čisté minimální instalace příslušné verze Ubuntu, a všechny změny nastavení, které je třeba provést, aby byla zaklínadla v kapitole použitelná. Pokud proces instalace vyžaduje interakci s uživatelem, musí být popsána „algoritmicky“ a nevyžadovat od uživatele žádné specifické znalosti, kromě těch, které jsou v dané kapitole vysvětleny.
 • Vanilková příchuť se dělí na vývojové řady, kde každá řada je vázana na určitou verzi Ubuntu. Řada 1.x je vázana na Ubuntu 18.04 Bionic Beaver; řada 2.x je vázana na Ubuntu 20.04 Focal Fossa.
 • Vydané verze vanilkové příchuti vydávané po dobu aktivního vývoje dané řady dostávají názvy složené z českého jména a příjmení, kde obě části začínají stejným písmenem. Jména vhodná pro ženu musejí být v průměru v rovnováze se jmény vhodnými pro muže, neutrální jména však mohou být počítána jak jako vhodná pro ženu tak jako vhodná pro muže.

5. Doporučení

 • Použitelnost, spolehlivost a robustnost kódu má přednost před srozumitelností, jednoduchostí a výkonem.
 • Kde je to možné, snažíme se psát kód zaklínadla spíše kratší, i za cenu toho, že bude méně srozumitelný a jeho vykonání bude o něco pomalejší.
 • Formátování a uspořádání kapitol a zaklínadel v nich má být převážně jednotné, aby se usnadnila uživateli rychlá orientace.
 • Primárním cílem PDF výstupu je tištěná podoba, proto je formátování PDF optimalizováno výhradně pro ni, ne pro čtení na počítači. Primárním cílem HTML výstupu je zobrazení na počítači a možnost zaklínadla vykopírovat (Ctrl+C/Ctrl+V) a přímo použít. Proto musí být kód zaklínadla vykopírovaný z HTML výstupu po doplnění položek „doplň“ okamžitě a bez dalších úprav použitelný a funkční.
 • U příkazů, které vyžadují oprávnění superuživatele, používáme sudo, kdekoliv je to možné, dokonce i u příkazů určených ke spuštění v jednouživatelském režimu, kde to není nezbytné. Účelem je přehledná dokumentace faktu, že příkaz spuštění superuživatelem vyžaduje. Výjimkou jsou příkazy určené výhradně ke spouštění v kontejneru Dockeru, kde se sudo obvykle nepoužívá a mohlo by být matoucí.

6. Označení „linux“, „Linux“ a „GNU/Linux“

V projektu Linux: Kniha kouzel jsem se rozhodl/a vlastní jméno „Linux“ používat výhradně k označení jádra, v tom se shoduji s komunitou Debianu a postojem Free Software Foundation, nakolik jsou mi známy. V ostatních příbuzných významech ovšem hodlám používat obecné mnohoznačné podstatné jméno „linux“ — v naději, že by se takové řešení mohlo uchytit v česky píšících komunitách. V tomto projektu bude používáno především v těchto dvou významech:

linux
1. operační systém na bázi Linuxu tvořený převážně nebo zcela svobodným software nebo jeho varianta či distribuce (Příklady: „Ubuntu je linux.“ „Čtyři známé distribuce linuxu jsou Ubuntu, Fedora, Debian a Linux Mint.“)
2. konkrétní instalace takového operačního systému (Příklady: „V tomto počítači jsou dva linuxy, jeden na oddílu sda3 a druhý na oddílu sda4.“ „V roce 2000 jsem měla na počítači linux a Windows, konkrétně Debian 2.1 Slink a Windows NT 4.0 Workstation.“)

Namísto označení GNU/Linux, prosazovaného komunitou Debianu a dle mého názoru vhodného spíše v anglických a ryze odborných textech, pak doporučuji v každé kapitole, kde je významně zastoupen nástroj z projektu GNU (např. Awk, Bash, Make apod.), jeho příslušnost ke GNU zmínit v úvodu kapitoly. Pomůže to projektu GNU víc než jeho povrchní spojování s linuxem.

7. Generické a příznakové maskulinum

 • Název osob je podstatné nebo zpodstatnělé přídavné jméno, které v textu značí jednotlivé osoby (bez ohledu na počet). Za název osob se nepovažuje označení hromadné, jako např. „lidstvo“ či „čtenářstvo“.
 • Maskulinum je v českém jazyce název osob v rodě mužském životném.
 • Generické maskulinum je masklinum v textu, jímž se značí všechny osoby v pojmenované skupině osob, bez ohledu na jejich gender (či jeho absenci jako v případě právnických osob) a bez genderového rozlišení, případně jedinec z takové skupiny.
 • Příznakové maskulinum je maskulinum v textu, jehož slovníkový význam nevylučuje přítomnost jiných osob než mužů v označované skupině, ale jímž se v daném místě textu značí buď jen podskupina mužů v pojmenované skupině osob, nebo sice všechny osoby ve skupině, ale s předpokladem, že v ní nějací muži jsou, předsudkem, že v ní převažují, nebo přesvědčením, že je podstatné, zda v ní nějací jsou.
Líbí se vám tento projekt a chcete, aby byl ještě lepší? Můžete mi s tím pomoci. Zmiňte se o něm technicky zdatným přátelům, opravte překlepy a nahlašte nefunkční zaklínadla, aby mohla být opravena; poskytněte mi zpětnou vazbu nebo se zapojte do vývoje nových kapitol. Další informace na GitHubu v dokumentu Jak se zapojit.
[BY-SA]

Veškerý obsah této stránky (text, obrázky, zdrojový kód) je možno upravovat a šířit pod podmínkami licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Upozorňuji, že uvedená licence vyžaduje uvedení seznamu autorů, licence a zdroje a poskytnutí stejné či kompatibilní licence k provedeným změnám, jsou-li nějaké. Příslušné údaje jsou dostupné na stránce „Přehled autorů“. Šíření obsahu bez těchto údajů nebo šíření upravené verze bez poskytnutí adekvátní licence k provedeným úpravám je pravděpodobně porušení licenčních podmínek a může být postihováno. Poskytování zdrojového kódu při šíření není touto licencí vyžadováno.

Pro nové verze, další informace, aktuální zdrojový kód a možnost se zapojit do projektu „Linux: Kniha kouzel“ navštivte jeho repozitář na GitHubu.